Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lagendijk Empowering

Lagendijk Empowering is een eenmanszaak, gevestigd in Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32153595.

 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot het afnemen van een activiteit is gesloten.

Opdrachtnemer: Lagendijk Empowering

Activiteit: het verzorgen van advies, lezing, training, ouderavond, workshop, gastles of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen, vergroten en/of uitwisselen van kennis en/of vaardigheden.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lagendijk Empowering verzorgde activiteiten en treden in plaats voor alle terzake daarvan eerder gemaakte of andere afspraken. Opdrachtgever verklaart zich door het plaatsen van een aanvraag voor een van de activiteiten van Lagendijk Empowering, met deze voorwaarden bekend en akkoord.

 1. Offertes

De offertes en aanbiedingen die door Lagendijk Empowering worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk.

Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij onjuistheid of onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van Lagendijk Empowering ontlenen.

Lagendijk Empowering kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW, overige van overheidswege opgelegde heffingen en reiskosten.

Opdrachtgever kan een optie op een bepaalde datum nemen. Deze optie is twee weken geldig. Binnen die termijn neemt de opdrachtgever contact op met Lagendijk Empowering om definitieve afspraken te maken of de termijn te verlengen. Gebeurt dat niet, dan vervalt de optie.

 1. Totstandkoming

Een Overeenkomst met Lagendijk Empowering komt tot stand wanneer Lagendijk Empowering een door de Opdrachtgever verstrekte aanvraag schriftelijk of per email heeft bevestigd, waarbij de opdracht van de Opdrachtgever geldt als aanbod en de opdrachtbevestiging door Lagendijk Empowering als aanvaarding.

De Overeenkomst wordt gevormd door deze Voorwaarden samen met de overige gemaakte schriftelijke afspraken per brief, fax of e-mail.

 1. Annulering/verplaatsing

5a:
Wanneer de opdrachtgever een annulering en/of verplaatsing doorgeeft aan Lagendijk Empowering, een maand of langer voor de aanvang van de activiteit, dan kan in overleg worden besloten de activiteit op een later tijdstip te verzorgen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

5b:

Bij volledige annulering binnen een maand voor aanvang van de Activiteit wordt 25% van het bedrag (plus BTW) in rekening gebracht door Lagendijk Empowering.

5c:

Bij volledige annulering binnen twee weken voor aanvang van de Activiteit wordt 50% van het bedrag (plus BTW) in rekening gebracht. Toepassing van deze regeling vindt plaats ongeacht de reden van annulering/verplaatsing.

 

5.1 Tijdelijke regeling ivm Corona virus:

Vanwege de huidige Corona-omstandigheden worden de annuleringsvoorwaarden genoemd in ‘5. Annulering/verplaatsing’ als volgt toegepast:

 • Activiteiten kunnen kosteloos verplaatst worden naar een later tijdstip dit kalenderjaar (2020), ongeacht de geldende richtlijnen van het RIVM, en ongeacht het moment waarop het verzoek wordt gedaan.
 • De inkomstenderving nemen we dan voor onze eigen rekening, maar we vragen wel dat de 50% van het honorarium vooraf wordt betaald en de andere helft na uitvoering van de opdracht.
 • Verplaatsing naar het volgende kalenderjaar geldt als een annulering.

Zodra het RIVM of uw plaatselijke GGD adviseert om geen evenementen meer te laten plaatsvinden, of om scholen te sluiten, etc. , treden de volgende regels in werking:

 • Als u een activiteit wilt annuleren op basis van de richtlijnen van het RIVM of uw plaatselijke GGD, gelden de bovenstaande regels (5b en 5c.), met dien verstande dat de annuleringskosten 50/50 gedeeld worden tussen uw organisatie en Lagendijk Empowering. U betaalt dus 12,5% van het bedrag (plus BTW) bij annulering binnen een maand voor aanvang van de activiteit, en 25% van het bedrag (plus BTW) bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de activiteit.
 • Als u een activiteit wilt annuleren op basis van uw eigen keuze, dus zonder dat het RIVM of uw plaatselijke GGD dat geadviseerd heeft, gelden de bovenstaande regels (5b. en 5c.).
 1. Ziekte of verhindering

Indien Lagendijk Empowering is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of andere onvoorziene omstandigheden dan zal Lagendijk Empowering:

-in overleg met de Opdrachtgever de Activiteit verplaatsen naar een andere datum;

-indien mogelijk: in overleg met de Opdrachtgever voor een vervang(st)er zorgdragen, waarbij de eventuele meer-of minderprijs met de Opdrachtgever vooraf zal worden overlegd; of

-indien Lagendijk Empowering en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst beëindigen onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten.

 1. Aansprakelijkheid

Lagendijk Empowering is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien Lagendijk Empowering aansprakelijke is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Aciditeit. Lagendijk Empowering is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, indien deze verband houdt met de locatie of met de inhoud van de Activiteit.

Indien Lagendijk Empowering aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringmaatschappij van schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 1. Eigendomsrecht
  Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten van inhoud en informatiemateriaal berust bij Lagendijk Empowering of de oorspronkelijke rechthebbende.

Vermenigvuldiging, publicatie – al of niet op internet — of ingebruikgeving aan derden van (delen van) de presentatie-inhoud en/of studiemateriaal is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lagendijk Empowering of de oorspronkelijke rechthebbende.

 1. Facturering en betaling

Door Lagendijk Empowering gehanteerde prijzen zijn in euro en inclusief reiskosten en BTW.

Lagendijk Empowering behoudt zich het recht voor de prijzen, voor zover wettelijk verplicht c.q. toegestaan is, te wijzigen.

Indien Lagendijk Empowering de prijs verhoogt nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden, is de inschrijver gerechtigd zijn aanmelding te annuleren zonder dat daar kosten aan verbonden zijn, en mits de annulering schriftelijk per aangetekend schrijven uiterlijk 2 weken na aankondiging van de prijsverhoging naar Lagendijk Empowering is gestuurd.

Facturen worden gestuurd na afloop van de presentatie naar het adres dat ingevuld is op het bevestigingsformulier, en moeten uiterlijk binnen 14 dagen na het verlenen van de dienst worden voldaan.

 1. Klachten

Indien Opdrachtgever niet tevreden is met de geleverde activiteit, neemt Opdrachtgever zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na datum van de Activiteit, contact op met Lagendijk Empowering via
marije@lagendijk-empowering.nl